top of page

Yaşamın Ortaya Çıkışı: Dört Element

Updated: Aug 25


Astrolojide dört elementi gösteren zodyak çemberi

Elementler arketiplerin gruplandırılmış komplike hâlleridir ve doğum haritalarımızda belli bir kompozisyon ile yer alırlar. Bu kompozisyon da bizim hem bilinçli, hem de bilinçsiz duygu ve davranışlarımızı belirler. Doğum haritalarının şifrelerini çözmek bu arketip kompozisyonunu ortaya sermekle başlar.

Evrensel, dönüşümü ifade eden astrolojik döngü ise esasen dört element enerjisinin döngüsüdür. Varoluşsal bütünlüğün doğru idrak edilmesi elementlerin doğru algılanması ile kolaylaşır.

Varoluş ateş elementi ile başlar. Ateş elementinden sezgisel ve dürtüsel olarak gelen yaşama arzusu ile harekete geçer, varlığımızı oluşturur ve ifade ederiz. Ateş elementi bu dünyada “Ben de varım ve yaşıyorum” olgusunun gerçekleşmesi için ihtiyacımız olan her şeyle bizi donatır.

Varlığımızın sürdürülebilirliğini toprak elementi sağlar. Onun aracılığı ile yaşamak için gerekli maddi düzenleri kurarız, yaşama bağlanır, çalışır ve dünyanın maddi unsurlarını duyumsarız.

Hava elementi ise varlığımızın mental boyutunu oluşturur. Aklımızı, yaşamı rasyonalize edebilme ve iletişim yeteneğimizi ondan alırız. İnsanoğlunun bu gezegendeki yaşamının sürdürülebilirliğini sağlayacak nesnel yaklaşımlar ve yaşama bakış açımızı oluşturacak vizyon hava elementi ile edinilir. Onun sayesinde kuramlar oluşturur, eylem planları yapar ve bunları hayata geçiririz.


Ama iş mutluluğumuza, duygularımıza ve gerçek doğamızın ne olduğu konusunda düşünmeye geldiğinde görürüz ki tek başına istemek, teori üretmek ve bunları hayata geçirmek kendimizi iyi hissetmemiz için sadece geçici tatminler sunar. Tatmin edilmesi gereken duygularımız ve anlaşılması gereken bir alt doğamız vardır. Duygularımıza ve en derindeki doğamıza su elementi ile ulaşırız. Varoluşun gerçek nedenlerini ve sonuçlarını içeren, yaşamı anlamlandıracak büyük bir plan olduğunu sezer, bir şekilde o planı idrak etmeye çalışırız. Bu noktaya geldiysek eğer, su elementimizle doğru temas ediyoruz demektir.


Hava elementi ile başlayan farkındalığımız, su elementi aracılığı ile alt doğamıza ve varoluşun daha derin boyutlarına yönlenir. Dikkatimizi ve merakımızı fiziksel plandan ruhsal plana doğru çeviririz. Kendimize ve yaşama daha geniş bir vizyondan bakmayı öğreniriz. Ruhsallığımız artar; kendimizi ifade edişimiz, yaşama yönelik temel taleplerimiz ve sonuç olarak da yaşam enerjimizin yönü ve içeriği değişir. Varoluşa bir üst farkındalık düzeyinden bakar ve toprak elementimiz aracılığı ile algıladığımız maddi ve duyumsal yaşantılarımızı, hava elementimizin ve su elementimizin etkisindeki nesnel ve spiritüel aklımızla sorgulamaya başlar, kendimizi gerçekleştirme yolunda biraz daha ilerler ve ruhsal planımıza biraz daha yaklaşırız. Bu dört element varoluşun bütününe de, bizim öznel varlığımıza da sıralı bir düzenle, artan bir niceliksel miktarla etki oluşturmaz. Her birimiz bu elementlerden pozitif ve negatif yönlerde ve değişen oranlarda, kendi varoluş planımıza uygun etkileri alırız. Bu etkilerin niteliği ve niceliği ise astrolojik haritalarımızda elementler aracılığı ile şifrelenmiştir ve bu element kompozisyonlarının içerdiği arketiplere bakarak kendimizle ilgili pek çok sorunun cevabını bulabilir, yaşam planımızı kavrayabiliriz.

Genel olarak astrologlar, harita yorumlarını pratik ve çabuk anlaşılır hâle getirebilmek için bu arketipleri daha rahat anlaşılır kılan anahtar kelimelerle çalışır.

Ateş elementi sembolü

ATEŞ ELEMENTİ Yaşamın insanlara ulaştığı kanaldır. Psişik enerjinin çekirdeğidir; merkezden dışarıya doğru yayılır ve genişler. Varoluşun dışa yansıyan hâlidir. Ateş elementi bir şeyin olmasını istemeyi ve onu yapmaya hazır olmayı ifade eder. Bu “olma” hâlini istememiz ve harekete geçebilmemiz için bizlere içten gelen bir yol açabilme yeteneği verir. Bu dünyada olma isteğimizi, kendimizi var etmek için ihtiyacımız olan ilham, motivasyon ve yaşam sevincini ateş enerjisinden alırız. Ateş elementi her şeye rağmen var olabilmekle ilgilidir ve her şeye rağmen var olabilmenin psikolojik gerekliliklerini içeren arketiplerle temsil edilir. Bu arketiplerin başında “savaşçı” gelir. Ayrıca, öncü, egoist, iyimser, cesur, hevesli, kendini motive eden ve enerjik kişilik özelliklerimiz ateş elementinden aldığımız temel arketiplerdir. Bu arketiplere dayanarak ateş elementi için şu anahtar kelimeleri üretebiliriz: var olmak, saflık, çocuksuluk, neşe, coşku, heves, dürtü, iyimserlik, hareket, gurur, kendine inanç, kendini dayatma yeteneği, irade, canlılık, sezgisel akıl, başlangıçlar, yeniden ayağa kalkabilme yeteneği, hayatı şekillendirme ve görünür olma arzusu, macera ve idealizm. Fakat unutmamak gerekir ki bu element, ezoterik açıdan arınmayı ve aydınlanmayı ifade eden pozitif yanına karşın hırsı, acıyı ve yıkıcılığı temsil eden negatif değerleri de barındırır. ATEŞ BURÇLARI, KOÇ, ASLAN VE YAY’dır.


Toprak elementi sembolü

TOPRAK ELEMENTİ Yeryüzünde var olabilmek ve yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli bağları toprak enerjisi aracılığıyla oluştururuz. Maddi dünya ile temasımızı sağlayan elementtir. Bugün burada yaşadığımız gerçeği, burada yaşamanın gerekliliği ve hem fizik bedenin, hem de sosyal yaşantının sınırlılıkları ile nasıl uyumlandığımızı ve nasıl baş ettiğimizi gösterir. Elle tutulup kavranabilen ve duyularla algılanabilen her şey bu elementinin konusudur. Toprak elementi, dünyaya bağlanabilmek, istek ve arzularımızı gerçekleştirebilmek için gerekli olan sabrı, disiplini, pratikliği ve dayanıklılığı bize verir. Temel arketipi "toprak ana"dır. "Pratik", "yaratıcı", "geleneksel", "münzevi" ve "maddeci" diğer arketipleridir. Anahtar kelimeleri ise duyular ve duyumsama, pratik akıl, dayanıklılık, kararlılık, savunma, verimlilik, gerçekçilik, disiplin, inatçılık, sürdürülebilirlik, somut değerler, bağlanma ve çalışmadır. Ezoterik astrolojide, varoluşun fiziki planını yaşanabilir kılmayı ifade eden pozitif yanına karşıt, maddi değerlere aşırı bağımlılığı içeren negatif yanımızı da içerir. TOPRAK BURÇLARI, BOĞA, BAŞAK VE OĞLAK’tır.

Hava elementi sembolü

HAVA ELEMENTİ Astrolojiye göre düşüncelere ve sanata dönüşerek dünyaya ulaşan, nefesle ve prana ile ilgili yaşam enerjisidir. Kozmik arketipler ya da bir başka deyişle tasavvurlar dünyası bizlere hava enerjisi aracılığı ile ulaşır. Hava elementinin enerjisi bizi düşünme, soyutlama, sanat ve bilgi aracılığı ile varoluşun kavranmasına götürür. Hava enerjisi ile kendimize ve tüm evrene yönelik nesnel bir bakış açısı geliştirip farkındalığın düzeyini sürekli arttırabiliriz. Arketipler veya tasavvurlar dünyasının bilgisi hava enerjisi ile ilgilidir. En temel hava arketipleri "şahit", "tarafsız", "haberci", "dışa dönük", "meraklı" ve "öğrenci"dir. Bu arketiplerin varlığını oluşturan unsurların anahtar kelimeleri ise; zihinsel duyarlılık, nesnel akıl, rasyonalizasyon, algılama, kişisel etkileşim, uzamsal düşünce yeteneği ve soyut fikirler, teoriler, kavramlar, bilgi, vizyon, perspektif, nesnellik, uyum, sosyallik, değişim, iletişim ve bağımsızlıktır. Ezoterik astrolojide varoluşun mental planını ifade eder. Kendi öznelliğimizden kurtulmamızı, yaşama nesnel bir bakış açısı geliştirmemizi ve farkındalığımızı temsil eden pozitif yanına karşın her şeyi rasyonalize eden insan aklının ve bilgisinin sınırlarına hapsolmuş düşünce ve algı gibi negatif özellikleri de içerir. HAVA BURÇLARI, İKİZLER, TERAZİ VE KOVA’dır.

Su elementi sembolü

SU ELEMENTİ Ateş elementinin tersine enerjinin içe doğru yönelmesidir. Varoluşun içe yansıyan hâlidir. Bu dünya gerçekliğinin ne için olduğunu ve fiziksel gerçeklik düzlemindeki yaşantılarımızın varoluşsal sonuçlarını su elementimizle temas sağlayarak hissedebiliriz. Toprak ve ateş elementleri aracılığı ile gerçekleştirdiğimiz tüm edimlerin oluşturduğu duygusal etkiye, fiziksel gerçekliğin altında yatan en derin varoluşsal ifadelerimize su elementi ile dokunuruz. Elle tutulamaz, gözle görülemez gerçeklerin yaşamdaki rolünü idrak etmemizi sağlayan enerjidir. Varoluşa güven ya da Tanrı sevgisi, kabullenme, tevekkül, şefkat ve merhametle akışa teslim olmak su elementinin konularıdır. "Duygusal", "içe dönük", "hisseden", "empatik" ve "ruhsal" temel arketipleridir. Bu arketipler de şu anahtar kelimelerle ifade edilebilirler: duygular, fark edilmeyen ince nüanslar, en derindeki etki, empati ve empatik düşünme yeteneği, duygusal zekâ, tutku, yaradılışı sevmek, kabul, bilinçaltı, dürtüler, savunma mekanizmaları, sınırsızlık, içsel güç, hayal dünyası, vizyon, teslimiyet, kurban, şefkat, merhamet, illüzyon ve halüsinasyon. Ezoterik astrolojide varoluşun ruhsal planını ifade eder. Evrenin bir parçası olduğumuz duygusunu bize veren pozitif yanına karşın yalnızca duygulara odaklanarak onlarla baş etmek için geliştirdiğimiz mekanizmalarla kendi varoluşumuzdan kopmamız şeklinde ifade edilebilecek negatif yanımızı da ifade eder. SU BURÇLARI, YENGEÇ, AKREP VE BALIK’tır.

12 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page