top of page

Karma Astroloji Nedir?

Updated: 5 days ago

"Astroloji evrenin birleştirici düzeninin bilimsel ve kavramsal bir biçime başarı ile tercüme edilmiş en büyük bakış açısıdır." Zipporahh Dobyns (Psikolog-Astrolog)Her şeyden önce, kişisel kaosumuzun ve mutsuzluğumuzun sebepleri üzerinde düşünmeli ve kendimize soracağımız doğru soruları bulmalıyız:

  • Neden sürekli olarak aynı davranış kalıplarını tekrarlar ve farklı sonuçlar bekleriz?

  • Neden bizi mutsuz etmelerine rağmen aynı edimlere ve benzer kişilere doğru çekiliriz?

  • Neden mutlu olmak için harcadığımız onca çaba son noktada bize mutsuzluğu bize “armağan” eder?

  • Neden yaşamın bize sunduklarını alırken çoğumuz zorlanırız?

  • Neden bazılarımız hakkımız olduğuna inandığımız şeylerin dahi ardından gidemeyiz?

  • Neden yapmadığımız şeylerin vicdan azabını çekeriz?

  • Neden yaşantımızda her şey tam göründüğü zamanlarda dahi bir türlü eksiklik ve/veya ayrılık duygusundan kurtulamayız?

  • Bu bir kader midir? Bu zinciri kırmaya içten bir şekilde gönüllü müyüz?

karma astroloji

Karma astroloji bu soruların cevabı ile doğrudan ilgilidir. Ancak cevabı yalnızca yaşam çevremizde, kaderimizde veya kişiliğimizde aramaz. Cevabı, evrenin büyük düzeninin içinde, yaradılışın özünde ve ilahi boyutta arar. Karma astrolojinin ilk sorusu ruhun dünyevi yaşantıya ve zaman-mekân boyutuna neden geldiğini ve bu boyutta ne aradığıdır. Evrenin büyük planı içindeki kendi yaşam planımızı ortaya çıkarmayı amaçlar. Kendimize, ilişkilerimize ve çevremize evrenin gözünden baktığımızda edimlerimize farklı anlamlar yükleyebileceğimizi bize gösterir. Dolayısıyla karma astroloji yukarıdaki soruların en derin anlamlarına, karşılaştığımız sıkıntılar içinde saklı "öğrenilmesi gereken derslere" odaklanır.

Doğu felsefesinden kaynağını alan karma düşüncesi reenkarnasyon anlayışına dayanmaktadır. Geçmiş bir yaşantı içerisinde gerçekleşen amellerimizden "Tanrı'nın ya da evrenin" kurallarına uygun olmayanlarının bedelleri bu yaşantımızda kader olarak karşımıza çıkar. Ta ki bu amellerin altında yatan yüksek ahlaki, etik, felsefi ve evrensel dinamiğin anlamını yakalayana ve bu anlamı daha üst bir değere dönüştürene kadar. Bu dönüşüm gerçekleşmediği sürece bu bedelleri pek çok yaşam içerisinde ödemeye devam ederiz. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz yaşamda gerçekleştirdiğimiz edimlerimizin sonuçları da sonraki yaşantılara aktarılır. Tüm yaşamlar boyunca karma bir zincir gibi ilerler. Kaderimiz diye düşündüğümüz olgular, geçmiş karmik yüklerden gelen ve fark edilmeyi, dönüştürülmeyi ve temizlenmeyi bekleyen davranış, düşünüş ve hissediş biçimlerimizin sonuçlarıdır. İşte bu izler, yukarıda verilen ve cevabını bir türlü idrak edemediğimiz sorulara dönüşürler.

Kaderimizi ve/veya karmamızı aşmanın tek yolu özgür iradedir. Özgür irade ise farkındalıkla başlar. Önce sorunu fark etmek ve kendimize özel doğru soruları sormak zorundayız. Ardından doğru seçimleri gerçekleştirecek seçeneklerin varlığına inanmalıyız. Bizi bu seçimlere götürecek yol ayrımlarını fark etmeyi öğrenmeliyiz. Farkındalık özgür iradenin temelidir ve bizi doğru ya da yanlış seçimlere götürür. Özgür irade ile yaptığımız doğru seçimler bizim karmik kalıntılarımızın temizlenmesini ve içinde bulunduğumuz yaşam kesitinden sonrakilere aktarılacak karmalarımızın da azalmasını sağlayacaktır.

Psikoloji ve epigenetik alanındaki çalışmalar kalıtımsal davranış özelliklerimizin varlığını ortaya çıkarmaya başlamıştır. Artık insanoğlunun kişilik özellikleri ve davranış biçimlerinin hepsinin doğumdan sonra edinildiğine dair görüşleri Batı da terk etmektedir. Hepimiz fabrika ayarları misali kalıtımsal bir takım psikolojik özelliklerle doğuyoruz. Bazılarımız bu özelliklerin atalarımızdan veya reenkarnasyon yoluyla ya da kalıtımsal olarak gelmiş olmasının sonucu değiştirmeyeceğine inanıyor olabilir. Tabii ki öncelik doğumla yanımızda getirdiğimiz bu özelliklerin neler olduğunu kavramak, yaşantılarımızda oluşturdukları etkileri belirlemek ve bunları bizi mutluluğa götürecek şekilde dönüştürmektir. Ancak ayrım mutluluk tanımında ortaya çıkar. Karma felsefesi açısından mutluluk "bir"lik bilincine ulaşmakla mümkündür.

karma tekerleği

Aydınlanma ya da ruhun tekâmülü karakterimizin dönüşümü demektir. Zihnimizin, duygularımızın ve davranışlarımızın evrensel "bir"lik ilkesine doğru ilerlemesidir. Sonlu ve sınırlı dünyevi yaşamı deneyimleyen ruhun bu dünyada öğrendiklerinin evrensel bir anlama ulaşmasıdır. Aydınlanma egosal varlığımızın yansıması olan ayrılık ve aidiyetsizlik duygumuzun evrenle" bir"lik ve evrensel aidiyet duygusuyla yer değiştirmesidir. Kısacası kendimizi özne, dışımızdaki tüm unsurları nesne olarak algıladığımız bütünden ayrı olma acısının yaşamla, evrenle ve/veya Tanrı ile bir olduğumuzu idrak edene kadar dinmeyeceğini anlamak zorundayız. Tüm edimlerimiz en büyük engellerimiz olan korkularımızdan ve hırstan arınana kadar nereden geldiğini anlamadığımız vicdan azaplarımızdan, işkenceci-kurban ilişkilerinden, içsel acılarımızdan, kişisel kaosumuzdan kurtulamamız ve ne duygularımızın ne de zihnimizin zulmünden özgürleşmemiz mümkün değildir.

Karma astroloji bu felsefeye dayanır ve astrolojinin sembollerini bu anlayışla yorumlar. Doğum haritalarımızdan geçmiş yaşam kalıntılarını okumamıza ve doğuştan yanımızda getirdiklerimizin farkındalığına ulaşmamızı sağlar. Üstelik karma anlayışı ile kurulan bağ astrolojik sembollerinin anlamlarını derinleştirir; öznel yaşamımızın ve insanın tarihsel yaşantısının gelişimini ve dönüşümünü kusursuz bir zemine oturtarak yukarıda belirtilen türden soruların cevaplarını bulmamızı sağlar.

Bu sitede yer alan yazıların çoğu astrolojik sembol ve kavramlara karma temelli bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Özdeğerimizden farkındalığımıza, ruhumuzdan bilincimize kadar bizi anlatan tüm gezegen, ışık ve astrolojik noktalar karmik tohumlarımızla ve karmik dönüşümümüzle ilgilidir. Astrolojiye karmik bakış astrolojik düzenin, astrolojinin matematiğinin, sembollerinin ve döngüsel yapısının kusursuz birlikteliğini ortaya serer. Ancak karma astrolojiyi en iyi Satürn üzerinden kavrayabiliriz. Bu nedenle karma astrolojinin daha iyi anlaşılabilmesi için "Satürn ve Karma" yazısının okunması gerekir.

5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page